ترامپ به مجله نيوز ويك : ملك سلمان سه بار دست همسر مرا بوسيد تا به او گفتم بس است.