- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

حقارت ملک سلمان در مقابل همسر ترامپ

 

ترامپ به مجله نيوز ويك : ملك سلمان سه بار دست همسر مرا بوسيد تا به او گفتم بس است.