- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

10 دسامبر ( 19 آذر ) روز جهانی حقوق بشر