پرنسس عبیر پس از گرفتن پول از بن سلمان در داخل کشور بارها از تحویل پول به خارج از کشور امتناع ورزید ، و همچنین وی از توقف فعالیت های رسانه ای خود امتناع کرد که بن سلمان تصمیم به دستگیری اوگرفت.

 بنابراین شوهر پرنسس عبیر شاهزاده فهد از این موضوع مطلع شد و با پسرش شاهزاده عبدالعزیز هماهنگ شد و آنها را با هماز طریق  قاچاق از فرودگاه “الجوف” که تحت اختیار شاهزاده عبدالعزیز است از کشور خارج کردند.

 پس از مدتی بن سلمان از این موضوع مطلع شد و مواضع آنها را سلب و آنها را به نقشه كودتای نظامی و به دست گرفتن قدرت با زور اسلحه متهم كرد.

و اکنون بن سلمان متعهد شده است که آنها را آزاد کند ، به شرطی که پرنسس عبیر به کشور برگردد  تمام پول خود را دریافت کند و فعالیت های خود را متوقف نماید.