مقامات پس از نزدیک به دو سال بازداشت خودسرانه نویسندگان ثمر المرزوقی وهمسرش خدیجه الحربی و مرد جوان به نام ایمن الدریس خبر آزادی آنها را داد.

دادگاه تجدیدنظر حکم صادره علیه وکیل ابراهیم الناصری بازداشت شده را لغو و خواستار تقویت آن شد.

علی رغم خبر های  منتشر شده اخیر مقامات همچنان به مبارزه علیه مخالفان ادامه می دهند که آخرین آنها دستگیری تعدادی از فعالان در شبکه های اجتماعی به اتهام ابراز عقیده است.