امروز یک سال از قتل عبدالرحیم الحویتی شهروند سعودی که پس ازامتناع دادن خانه خود به محمد بن سلمان برای پروژه neom  می گذرد .

البته این پروژه توسط مقامات منحل شد.