طی روزهای گذشته ، حدود 379 تظاهرات و اعتراض در بیشتر استانهای بحرین برگزار شده است.