علیرغم نقض حقوق بشر و انتقادات بین المللی از نقض های رژیم سعودی علیه فعالان و مخالفان در داخل و خارج از کشورمقامات سعودی گروه جدیدی از فعالان را دستگیر کردند.در کمپین دستگیری ها که فصل دیگری از سرکوب سعودی ها را آشکار می کند بلکه به نقض های بیشتر در رژیم کشیده می شود وعطش برای خونریزی و انتقام از بی گناهان را نشان می دهد.

منابع حقوق بشر از بازداشت مخالفان و فعالان رژیم سعودی در داخل این کشور از جمله سه زن : دکتر لینا الشریف ، که از ماه مه گذشته بازداشت شده بودخبر دادند و 100 فعال دیگر هنوز از این بازداشت های خودسرانه رنج می برند. این بازداشت ها همراه با برنامه های سیستماتیک شکنجه شدید در زندانهای سعودی که بدون قید و شرط انجام می شود. این یکی از کنوانسیونهای بین المللی و کلیه اصول اخلاقی است که احترام به کرامت انسانی را تشویق می کند.

به گفته منابع  دستگیری خانم شریف در زمینه حقوق بشر و فعالیت های اجتماعی وی و درخواست او برای آزادی زندانیان در زندان های عربستان صورت گرفته است.اما تا کنون محل بازداشت پزشک و سرنوشت او هنوز معلوم نیست چیزی که مقامات سعودی علیه بازداشت شدگان به عنوان نوعی فشار بر آنها و خانواده های آنها انجام می دادند. به عنوان مثال یک فعال سالها بدون داشتن اجازه ملاقات یا تماس با خانواده اش در بازداشت به سر می برد.

همزمان فعالان در رسانه های اجتماعی یک کمپین الکترونیکی تحت هشتگ #دستگیری_جنایت_جوانان راه اندازی کردند تا خواستار آزادی مردان و زنان جوان محبوس در زندان های سعودی از ماه مه 2021 شوند.