پسر نافرمان (صلاح) در دادگاه های آمریکا علیه پدرش به نفع بن سلمان شهادت داد

 

 

https://cdhr-ap.com/n2496