مقامات سعودی روشهای ارعاب ، آزار و محرومیت را با هدف محدود کردن آزادی عقیده و بیان صداهایی که مخالف سیاست مقامات یا اظهار نظر آنها هستند سرکوب می کنند.

در این زمینه، حقوق بشر بین المللی اسکای لاین در یک انتشار مطبوعاتی تایید شده از سال 2017 مقامات عربستان سعودی هر کس که سعی می کند نظر خود را در سراسر سایت های شبکه های اجتماعی بیان کند، در یک رویکرد هر گونه انتقاد عمومی صلح آمیزرا دستگیر می کنند وبه ارعاب و بازداشت و سرکوب روی می آورد.

در بیانیه خود سازمان نشان داد که بازداشت ده ها تن ازمیان مردم و طرفداران، فعالان و روزنامه نگاران را نشان می دهد؛ با توجه به بیان آنها در رسانه های فوتبال و رسانه های جمعی که سعی داشتند از شرایط زندگی و سیاسی کشور انتقاد کنند.

و نگرانی نگرش بین المللی نسبت به آنچه که در عربستان سعودی اتفاق می افتد، سازمان از ادامه نگرش منفی جامعه بین المللی درباره تشدید دستگیری ها و پیگرد قانونی انجام شده علیه فعالان و عمران توسط مقامات عربستان سعودی انتقاد کرد.

سازمان ابراز نگرانی و محکومیت برخی از سازمان های حقوق بشر عربستان سعودی از دستگیری مقامات و فعالان  در ماه مه به دلیل فعالیت آنها در سایت های شبکه های اجتماعی ابراز نگرانی کرد.