عفو بین الملل از ریاض می خواهد که ممنوعیت سفر فعالان زن را لغو کند

 

 

http://cdhr-ap.com/n2518