در پشت زندانهای عربستان سعودی و راهروهای استبداد سعودی بی گناهان نهفته اند که سرنوشت آنها تحت تأثیر سرکوب ، انتقام و جنایت قرار دارد. این سناریو جزئیات شیوه هایی را بیان می کند که به انتقام فرقه ای تظاهر می کند و نفوذ آمریکا را تسلیم شده و می پذیرد. در مورد این پرونده ها پرونده 9نفر که به اتهامات واهی و ساختگی بمب گذاری بازداشت شده اند فراموش شده است.

این منبع از صحبت کردن  با یکی از کانال های مخالف رژیم سعودی در مورد بازگرداندن پرونده 9 نفر فراموش شده محاسبه شده است .

 بسیاری از مسائل و موضوعاتی که اصلاً صحت ندارد روش بازاریابی که برخی از افراد وابسته به رژیم که در جامعه شیعه به آن پرداختند به ویژه علیه حاج احمد المغصیل  ثابت کنند.

وی گفت: “من شخصاً موضوع را از ابتدا دنبال کردم. آیا می توانیم این اتهام را علیه این افراد مطرح کنیم؟ آیا ممکن است آنچه حاج احمد المغصیل به آن متهم می شود حقیقت داشته باشد؟

وی ادامه می دهد: امروز تعدادی اتهام وجود دارد که کارشناسان آنها را تأیید کردند  یعنی موضوع رانندگی با اتومبیل ، ترک کشور و سایر اتهامات مشابه در این زمینه  ما می خواهیم ابتدا بگوییم چرا موضوع دوباره مطرح می شود ، و سپس سعی می کنیم به برخی از اتهامات پاسخ دهیم.