- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

مقامات سعودی دکتر محمد البشر که در بازداشت به سر میبرد را از شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش ممانعت کرد

مقامات مانع از آزادی  “محمد البشر” بازداشت شده شدند. و آخرین نگاه او و خداحافظی با پدر شرکت در مراسم دفن وی شد.

این رفتار سرکوبگرانه و نقض آشکارمقامات با همه زندانیان عقیدتی در زندانها تکرار می شود تا شکنجه روانی بر آنها افزایش یابد و فشار بیشتری بر آنها وارد شود.

هنگامی که ملک سلمان بن عبدالعزیز بر تخت نشست و پسرش محمد کنترل کشور را بر عهده گرفت کشور به سمت رذیلت و انحطاط اخلاقی  روی آورد و فحشا ، همجنسگرایی و ممنوعیت مشروبات الکلی را به بهانه باز بودن و آزادی قانونی کرد.

بسیاری از منتقدان محمد بن سلمان در زندان هستند که برخی از آنها از سال 2017 تحت محاکمه قرار دارند.