بحرینی های مخالف سیاست های رژیم آل خلیفه با راه اندازی هشتگ # سیاسی_حق که باعث شعله ور شدن سایت شبکه اجتماعی توئیتر شد ، بار دیگر مخالفت خود را با سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در کشور که آزادی عقاید و حقوق بشر را غارت کرد ، ابراز داشتند.

توئیترهایی که سایت های شبکه های اجتماعی را راهی برای خروج خود می دانستند  ادامه مبارزه و مطالبه آزادی و پایان زمان وابستگی را از طرق مختلف تأیید کردند و همزمان سلب آزادی و سرکوب فعالیت های خود را تقبیح کردند .خواستار حقوق مشروع خود و سرکوب مداوم که خلاصه می شود با دستگیری های مکرر ، اعدام ها و لغو ملیت نمادهای مخالف به ریاست آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم که امروز شهر مقدس قم را به عنوان پناهگاهی برای خود و برای برخی از نمادهای مخالفت بحرین برگزیده اند.

وبلاگ نویسان برجسته گفتند که مردم بحرین با اشاره به عادی سازی که مقامات خلیفه با نهاد اشغالگر انجام دادند از آزادی عقیده محروم شدند  و تأکید کردند که عادی سازی روی کاغذ با یک رژیم فاسد است و نه با مردم وموجودیت مردم بحرین ، شواهد این امر عدم حضور ملموس صهیونیستها در سرزمین بحرین از ترس خشم مردم شورشی علیه سیاست رژیم سرکوبگر آن و حمایت از آرمان فلسطین است.

بحرین شاهد آشفتگی سیاسی و آزار و اذیت فرقه ای توسط مقامات حاکم “آل خلیفه” است که با آهن و گاز بر کشور حکومت می کنند و مزدوران آنها از کشورهای دیگر مانند اردن ، مصر ، سومالی و بنگلادش آورده شده اند تا جمعیت اصلی خود را که توسط جامعه شیعه پر شده است را سرکوب کنند.