دفتر حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است که مقامات عربستان سعودی چندین هفته پیش برای دیدگاه های عمومی خود لینا الشریف را دستگیر کردند.

با توجه به حق بیمه یک منبع قابل اعتماد، مقامات عربستان سعودی در سال 2021 دستگیر شدند. خانواده آنها از ارتباطات با چندین هفته محروم شدند، جایی که آنها در شرایط مخفی مجددا بازداشت شدند و اطلاعات اضافی در مورد وضعیت یا محل بازداشت آن در دسترس نبود .

به نظر می رسد دستگیری الشریف مربوط به فعالیت وی در شبکه های اجتماعی است ، جایی که وی از حق خود برای بیان نظرات صلح آمیز خود استفاده می کرد.

جوش کوبرمعاون مدیر القسط اظهار داشت: این ناپدید شدن احتمالی نگرانی های قابل توجهی در مورد وضعیت الشریف ایجاد می کند  به ویژه با توجه به استفاده منظم و گسترده این عمل توسط مقامات سعودی برایسرکوب و خاموش کردن سر و صدای انتقادی.

این سازمان تأكید كرد كه عمل ناپدید شدن اجباری بخشی از رویكرد وسیعی است كه با بازداشت خودسرانه آغاز می شود و پس از آن مدت طولانی یا كوتاهی از ناپدید شدن اجباری آغاز می شود  و پس از آن فرد بازداشت شده در دادگاه خود ظاهر می شود ، به این معنی كه بیشتر زندانیان در عربستان سعودی طی دوره های ناپدید شدن اجباری را دردستور کار حاکمان سعودی دارند.

در موارد خاص ناپدید شدن اجباری برای مدت طولانی ادامه دارد ، که نگرانی در مورد ایمنی و سرنوشت قربانی را ایجاد می کند.