روزنامه کنیا یی “ستاره” فاش کرد که بسیاری از خانواده های کنیایی دخترانشان را که کارگران خانگی بودند پس از بازگشت از عربستان سعودی در نتیجه شکنجه توسط کارفرمای خود در “تابوت مرگ” به خاک سپردند.

این روزنامه در گزارشی گفت متأسفانه هیچ تحقیق جنایی در مورد هیچ كدام از مرگ ها درعربستان سعودی بعنوان میدان كشتار “انجام نشد.

وی گفت مرگ و شکنجه کنیایی ها به ویژه زنان جوان کنیا  کارگران و کنیزان در پادشاهی عربستان سعودی  یک داستان بی پایان است سناریوها هر بار یکسان هستند.

وی افزود: جسد می رسد رسانه های بطوراحساسی پوشانده می شوند ، خانواده ها و گروه های حقوق بشری خواستار اقدام می شوند ، كالبد شکافی انجام می شود و قربانی دفن می شود. و همه چیز پایان می رسد.

کارولین آلوش آخرین قربانی یک کارگر خانگی کنیایی در عربستان سعودی  که جسد وی روز شنبه 10 ژوئیه 2021 وارد کنیا شد.

این روزنامه در نظری نوشت كه “كنیا باید برای پایان دادن به كشتارها و برده داری مدرن به ویژه زنان جوان كنیایی و برای بهترشدن شرایط كار برای شهروندان خود با حاکمان  مذاكره كند.”

طبق نظرروزنامه ستاره کنیا، وزارت امور خارجه و کار (کنیا) باید یک پایگاه داده از کلیه کنیاییانی که در پادشاهی عربستان سعودی کار می کنند داشته باشد و به نجات دادن افراد مضطرب فعال باشد.”