سازمان حقوق بشر سناد گزارشی با عنوان “مردم و قرآن تحت ستم ابن سلمان” را منتشر كرد تا سیاست نقض و بی رحمی اعمال شده توسط مقامات سعودی علیه مردم و قرآن را روشن كند.

و او به برخی از شخصیتهای قرآنی که مقامات سعودی بر آنها ظلم کرده اند ، مانند قاری شیخ دکتر عبدالله بصفر ، استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز ، و امام و مبلغ مسجد الشعبی در جده ، اشاره کرد. شیخ عبدالله بصفر از قشر آکادمیک و متبحر قرآن کریم است ، وی زندگی خود را وقف خدمت ، تعلیم و حفظ قرآن کریم در سطح جهان اسلام کرد و دبیرکل سازمان کتاب و سنت جهان است.