دستگیری خودسرانه دهها زن فعال و زندانی شدن آنها در زندانهای مقامات به یک خطر واقعی تبدیل شده است که سرنوشت و آینده فرزندان آنها را تهدید می کند.

در این زمینه  فعالان و احزاب مختلف کمپین حقوق بشر را برای تحت فشار قرار دادن مقامات سعودی و آزادی زندانیان زن که فرزندان خود را با سرنوشت نامعلومی رها کرده اند راه اندازی شد.

این کمپین مشابه کمپینی است که توسط اکانت زندانیان وجدان در ارتباط با امور زندانیان با هشتگ “#کودک_در پشت_بندها” و با هدف فشار بر مقامات برای آزادی  دختر زندانی کیان راه اندازی شده است. و همچنین “فاطمه البلوشی” ، که دخترش را در زندان به دنیا آورد.

مقامات سعودی در قبال آنچه زندانیان عقیدتی زن در زندان ها در معرض خطر قرار می گیرند و خطرات فرزندانشان همچنان مسئول هستند.