مقامات سعودی و قوه قضائیه  از جمله دادستانی عمومی  سعی می کنند از طریق ادعاهایی که در رسانه ها به دور از واقعیت اعلام می کند  اعتبار خود را در مقابل افکار عمومی سفید کنند.

در این زمینه از جمله اتهاماتی که توسط دادستانی عمومی اعمال می شود استفاده از سیستم آیین دادرسی کیفری این است که با زندانی به گونه ای رفتار می شود که حرمت او حفظ شود.

به نوبه خود اکانت زندانیان وجدان مربوط به امور زندانیان در مورد ادعاهای دادستان اظهار نظر کرد  در مورد ماهیت وقار بازداشت شدگان که شما در مورد آن صحبت می کنید پرسید زیرا این کار به خانه ها و ارعاب کودکان و دستگیری بدون اجبار دست می زند.

از جمله ادعاهایی که اخیراً دادستانی اعلام کرده است باز شدن درهای دریافت گزارش هایی مبنی بر حضور غیرقانونی زندانیان در زندان ها یا نقض حقوق بشر و قوانین است که با واقعیت دردناک در تناقض است زیرا اکثر زندانیان عقیدتی از بازداشت خودسر رنج می برند.