نمایندگان شاهزاده خانم سعودی باسما  بازداشت شده در زندان های عربستان سعودی خواستار دخالت سازمان ملل متحد خواستار دخالت سازمان بین المللی در مورد خود شدند.

به گفته خاورمیانه، به کارشناسان سازمان ملل متحد در شورای حقوق بشر دعوت شده است.

“نگرانی های واقعی و خطرناک وجود دارد که شاهزاده خانم باسما و شاهدان به طور خودسرانه بازداشت شده اند، تهدید جدی برای زندگی و محروم کردن آنها را در محاکمه منصفانه و درمان آنها و سطح شکنجه و بدرفتاری  بر خلاف در قانون بین المللی ممکن است.

نگرانی در مورد بازداشت شاهزاده خانم عربستان سعودی از سال گذشته جداسازی از جهان خارج است.

درخواست تجدید نظر نیز توسط Grant Liberty لندن که با زندانیان دیدگاه در کشور و یک تیم مشاور بین المللی در اتاق های خیابانی ارائه شده است.

خاورمیانه گفت: “درعربستان سعودی امروز بسیاری از فعالان حقوق بشر و مدافعان به سادگی برای یک جنایت بهتر در دنیای بهتر هستند. آنها شکنجه شدند و مجبور شدند به غذا اعتصاب کنند و در زندان انفرادی برای ماه های متوالی بازداشت شوند.

به نظر می رسد که شاهزاده خانم باسما و دخترش به دلیل صحبت کردن به طور عمومی علیه شاهزاده محمد بن سلمان  به طورعمومی تجربه شده است.

این بیانیه گفت: “سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی باید از این دونفر محافظت کنند و رنج خود را به پایان برسانند.”

به گفته باسما از خانه اش و با دخترش در جده در مارس 2019 پرسید.

در سخنرانی سال گذشته، ماموریت عربستان سعودی از سازمان بین المللی گفت که شاهزاده خانم باسما متهم به تلاش برای ترک کشور به طور غیر قانونی، در حالی که برای “حمله به یک مشتری” دستگیر شد.