در زمینه اظهار نظر خود از طریق توییت گزارش هایی مبنی بر احضار مقامات سعودی برای بازجویی از دکتر علی التواتی القراشی وجود داشت.

در گزارش زندانیان عقیدتی که به امور زندانیان توجه دارند  آمده است که به منظور بررسی او در مورد برخی از توییت هایش مقامات دکتر علی التواتی القرشی را احضار کردند.

این اکانت افزود که دکتر القرشی با منذرالشیخ مبارک در توییتر وارد مشاجره شدیدی شده است و از 20 آگوست توییت او متوقف شده است.

اظهار نظردر مورد مقامات به جنایت تبدیل شده است  زیرا دولت آزادی عقیده و بیان را محدود کرده است  که این کار پرونده حقوق بشر در کشور ما را در خطر دائمی قرار می دهد.

هنگامی که ملک سلمان بن عبدالعزیز بر تخت نشست و پسرش محمد کنترل را بر عهده گرفت کشور به سمت رذیلت و انحطاط روی آورد و فحشا ، همجنسگرایی و ممنوعیت مشروبات الکلی را به بهانه باز بودن و آزادی قانونی کرد.

بسیاری از منتقدان محمد بن سلمان در زندان هستند که برخی از آنها از سال 2017 محاکمه شده اند.