زندانیان عقیدتی در بازداشت های دولتی در معرض بدترین انواع شکنجه های روحی و جسمی قرار دارند که توسط همه ادیان و قوانین محلی و بین المللی ممنوع است.

مقامات سعودی به صراحت احکام حقوق بشر و شکنجه ی را که ممنوع کرده است را نقض می کند و درعمل شکنجه وحشیانه علیه زندانیان ومقررات و هنجارهای حقوق بین الملل را زیر پا می گذارد.

در حالی که در ماده 2 کنوانسیون علیه شکنجه آمده است که هیچ شرایط استثنایی چه شرایط جنگ ، تهدید جنگ ، بی ثباتی سیاسی داخلی ، یا هرگونه اضطرار عمومی دیگر به عنوان توجیهی برای شکنجه قابل استناد نیست.

حقوق بین الملل همچنین شکنجه را مطابق با ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو ، ماده 12 کنوانسیون های اول و دوم ، مواد 17 و 87 کنوانسیون سوم ، a و e در پروتکل الحاقی I و ماده 4 2a و h در پروتکل اضافی و ماده 32 کنوانسیون چهارم ممنوع کرده و شکنجه را در مواد 75-2 مجاز نمی داند.

با اشاره به اینکه مقامات سعودی نسبت به حاکمیت قانون بی اعتنایی جدی نشان می دهند و همچنان زندانیان عقیدتی را با وجود پایان دوران محکومیت خود بازداشت می کنند این کار یکی از نقض حقوق بشر در عربستان سعودی است و به خودی خود جنایت علیه “زندانیان” محسوب می شود. جلوگیری از آزادی هر شخصی و ادامه بازداشت وی به هر بهانه و به هر دلیلی به هیچ وجه قابل قبول یا حق مقامات نیست.