- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

خانواده الهذلول..داستانی از مبارزه آزادی

حرکات فعال حقوق بشری سعودی “لوجین الهذلول” دلیل اصلی شهرت داستان این خانواده در راهپیمایی مملو از مبارزه و چالش ها بود که با هدف انتقال صدای دخترشان لوجین به راه افتاد.

پس از نزدیک به یک دهه فعالیت برجسته و مستمر برای لوجین الهذلول و همسرش  او دستگیر شد تا داستان مبارزات خانواده ، پدر ، مادر ، برادر و خواهران خود را آغاز کند و درهای بین المللی برای مقابله با مقامات در کنار پرونده باز شود.

فعالیتهای بازداشت:

جستجوی آزادی :

لینا .. مبارزه برای آزادی لوجین:

از مجامع بین المللی گرفته تا رسانه ها:

توییت هایی برای آزادی:

مبارزه ابزار آزادی است: