- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

و در راه محمد بن سلمان متوقف شد

از آنجایی که شاهزاده سعودی “محمد بن سلمان”، ولی عهدی  را در عربستان سعودی بدست می گیرد و کشوررا به سمت پرتگاه ها در همه زمینه ها، به ویژه در روند سرکوب آزادی ها و نظرات سوق می دهد.

از زمان ورود و تلاش برای “پسر سلمان” تصویری از خود را برای غرب به عنوان یک اصلاح طلب درعربستان سعودی ودر حال تلاش برای از بین بردن زندگی قبیله و جایگزینی آن به زندگی شهرنشینی و متمدن تا آنجا که به عنوان الگو برداری ازغرب را سر لوحه خود قرار داد اما او قادر به حفظ این تصویر فدر ذهن غرب  نیست به دلیل پروند هایی که برای جرایمی مرتکب شد و منجر به فروپاشی این تصویر در ذهن غرب شد، جایی که پسر بن سلمان را در پایان دیکتاتور سرکوبگرو یک قاتل دیدند!

شروع ضربه به خاشقچی :

پسران “الجبری” و ایالات متحده: