- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

مقامات سعودی چگونه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری را نقض کردند؟

مقامات سعودی همچنان قوانین محلی و بین المللی را نقض می کنند و پیامدهای عدم پایبندی خود به قانونی را که کشور را در برابر هرج و مرج حقوق بشر ، امنیت ، سیاسی و اقتصادی محافظت می کند نادیده می گیرند.

از جمله روش های نقض قوانین توسط مقامات ، کمپین های دستگیری خودسرانه بدون توجیه قانونی ، اتهامات روشن یا حکم بازداشت قضایی است.

با این شیوه های خودسرانه مقامات ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری را نقض می کنند که در آن آمده است: “هیچ شخصی را نمی توان بدون دستور مقام صلاحیت دار به استثنای موارد جرم جنایی دستگیر یا بازداشت کرد “.

اگرچه این مقاله در متن حقوقی خود صراحت دارد مقامات از مفاد قانون چشم پوشی می کنند و دستگیری های خود را خارج از چارچوب قانون ادامه می دهند تا به جرم علیه شهروندانی که قربانی سرکوب شده اند محکوم شوند.