- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

قاضی عبدالله اللحیدان .. احکامی که از عدالت فرار می کنند

قاضی دادگاه جنایی تخصصی در ریاض به دلیل صدور احکام سنگین برای تعدادی از فعالان و زندانیان عقیدتی به “عبدالله اللحیدان” معروف بود.

در دسامبر سال 2020  قاضی عبدالله اللحیدان علیه واعظ دکتر یوسف آل احمد به چهار سال زندان محکوم شد و از خروج وی از کشور تا 4 سال دیگر جلوگیری کرد.

در همان ماه سال 2020 عبدالله اللحیدان علیه لوجین الهذلول فعال به پنج سال و هشت ماه زندان  و پنج سال ممنوعیت سفر که پس از آزادی وی آغاز می شود صادر کرد.

دکتر عبدالله العوده فعال حقوق بشرحکامی را که اللحیدان علیه دکتر یوسف آل احمد و لوجین الهذلول  فعال صادر کرده است آنچه را که از استقلال قوه قضائیه باقی مانده است از بین می برد.

عبدالله اللحیدان از خانواده ای در منطقه قاسم است که سابقه طولانی در خدمت قضایی دارد.

قبل از پیوستن اللحیدان به دادگاه کیفری تخصصی حداقل شش قاضی از همان دادگاه در اکتبر 2017 دستگیر شدند. قضات جدیدی از جمله اللحیدان به عنوان جایگزین آنها منصوب شدند.