- کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان - http://cdhr-ap.com/fa -

آمار بازداشت شدگان شیعه در زندان های سعودی از سال 2010 تا 2020

تعداد بازداشت شدگان در سال 2019

92 زندانی