دادگاه جنایی تخصصی علیه زندانی ضیف الله سلامه الحویطی  حبس 9 ساله خود را صادر کرد.

در حساب زندانیان عقیدتی در توئیتر که به امور زندانیان مربوط می شود آمده است که زندانی “ضیف الله سلامه” ازاعضای قبیله الحویت  پس از محکومیت خودسرانه به 9 سال زندان محکوم می شود. چندین اتهام از جمله “تحریک فتنه” و “تضعیف امنیت دولت” علیه وی مطرح شد.

قابل ذکر است که ضیف الله یکی از ده ها زندانی از قبیله الحویت است که به دلیل امتناع آنها از جابجایی مقامات از خانه های خود به بهانه پروژه NEOM دستگیر شدند.

از سوی دیگرسازمان حقوق بشر “سناد” از مقامات دولتی مربوط می خواهد تا در مورد قبیله الحویتات و بازداشت شدگان آنها تجدید نظر کرده و آنها را به احترام حقوق و حقوق مشروع خود آزاد کنند.