به گفته آمریکایی ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB) نمایندگان پارلمان فرانسه توجه ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه را به وضعیت نگران کننده حقوق بشر در بحرین جلب کرده اند.

این نمایندگان صریحاً به وضعیت نگران کننده رهبر جنبش حق، حسن مشیمه اشاره کردند که وضعیت سلامتی وی در میان موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط مقامات زندان همچنان رو به وخامت است.

به گفته این سازمان، طی چند ماه گذشته چندین نماینده فرانسوی از نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت ابراز نگرانی کرده و از وزیر امور خارجه خواسته اند که به رفتار با زندانیان سیاسی در بحرین رسیدگی کند.

میشل لاریوف از کمیته امور فرهنگی و آموزش پارلمانی، مود جاتیل و غیوم غاروت سه نماینده ای که اخیراً تحولات نگران کننده در کشور را برجسته کرده اند هستند.

لاریوف نماینده پارلمان به گزارش‌های خانواده مخالفان دولت مشیمع اشاره کرد که اعلام کردند مقامات زندان، فشارهای روانی و اقدامات تنبیهی را اعمال می‌کنند که وخامت حال او را تشدید می‌کند.

مود جاتیل -عضو کمیته روابط خارجی مجلس و عضو جنبش دمکراتیک- به وضعیت نگران کننده حقوق بشر و برخورد با مخالفان سیاسی در بحرین اشاره کرد.

وی تصریح کرد که فرانسه هرگز از درخواست مقامات بحرینی برای احترام به حقوق بشر کوتاهی نکرده است و در هر فرصتی لزوم تضمین آزادی تشکل را یادآوری می کند.