12 ژانویه 2014 دادگاه جزائی استان الریاض جوان شیعی 18 ساله و از اهالی شهرستان العوامیه ” مجتبی الصفوانی ” را به دلیل مشارکت در تظاهرات به 13 سال زندان محکوم کردند .

گفتنی است وی در ژوئن 2012 با هدف اعمال فشار نیروهای امنیتی به خانواده اش و معرفی ” فاضل حسن الصفوانی ” مجتبی الصفوانی را احضار و فور رسیدن به مرکز پلیس وی را بازداشت نمودند .