حقارت ملک سلمان در مقابل همسر ترامپ

حقارت ملک سلمان در مقابل همسر ترامپ

  ترامپ به مجله نيوز ويك : ملك سلمان سه بار دست همسر مرا بوسيد تا به او گفتم بس...