مقامات سعودی دکتر محمد البشر که در بازداشت به سر میبرد را از شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش ممانعت کرد

مقامات سعودی دکتر محمد البشر که در بازداشت به سر میبرد را از شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش ممانعت کرد

مقامات مانع از آزادی  "محمد البشر" بازداشت شده شدند. و آخرین نگاه او و خداحافظی با پدر شرکت در مراسم دفن وی شد. این رفتار سرکوبگرانه و نقض آشکارمقامات با همه زندانیان عقیدتی در زندانها تکرار می شود تا شکنجه روانی بر آنها...