صبر استراتژیک قطر؛ تنور سرد مصالحه عربی

صبر استراتژیک قطر؛ تنور سرد مصالحه عربی

آنچه تاکنون به عنوان مصالحه از آن نام برده شده است تنها بیانیه و مواضع آشتی جویانه از سوی ریاض بوده و با اقدامات عملی در اعلام پایان محاصره با عدول از شروط 13 گانه علیه قطر همراه نبوده است الوقت- چند روز مانده به برگزاری...