قاضی عبدالله اللحیدان .. احکامی که از عدالت فرار می کنند

قاضی عبدالله اللحیدان .. احکامی که از عدالت فرار می کنند

قاضی دادگاه جنایی تخصصی در ریاض به دلیل صدور احکام سنگین برای تعدادی از فعالان و زندانیان عقیدتی به "عبدالله اللحیدان" معروف بود. در دسامبر سال 2020  قاضی عبدالله اللحیدان علیه واعظ دکتر یوسف آل احمد به چهار سال زندان...