کمپین وسیع ارعاب توسط حاکم دبی علیه شاهزاده خانم هایا انجام شد

کمپین وسیع ارعاب توسط حاکم دبی علیه شاهزاده خانم هایا انجام شد

گزارش روزنامه انگلیسی تأکید کرد که روابط شاهزاده حیا بنت الحسین و ابن رشید اخیراً به سطح بسیار بدی رسیده است. تا آنجا که شاهزاده خانم احساس می کرد که "همیشه در حال تعقیب است" و "هیچ جایی برای امنیت ندارد" حتی در انگلستان...