ناظر حقوق بشر یورو مدیترانه ای نسبت به پدیده گسترش شکنجه در داخل زندان حاکمان برخی کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی هشدار داد.

وی اظهار داشت که برخی از رژیم های عربی وحشیانه ترین روش های شکنجه را علیه بازداشت شدگان ، به ویژه فعالان مدنی را انجام می دهند و از جمله این رژیم ها رژیم سعودی است.

ناظر حقوق بشر با تأکید بر اینکه اکثر دولت ها و طرف های متخاصم در خاورمیانه و شمال آفریقا شکنجه را به عنوان یک سیاست سیستماتیک در داخل زندان ها و بازداشتگاه ها در نظر می گیرند ، دولت های کشورهای عربی را به جلوگیری از انواع شکنجه ها علیه زندانیان و زندانیان دعوت کرد.

یورو-مدیترانه مانیتور از طرف های ذیربط خواست تا مصونیت برای جرایم شکنجه  خصوصاً مواردی که به افسران تحقیق یا افراد وابسته به نیروهای مسلح اعطا می شود ، فراهم نکنند.

همچنین از کشورهای عربی خواسته است تا تمام اقدامات لازم را برای اصلاح یا تصویب قانون جدید ملی که شامل جرم انگاری صریح شکنجه است ، مطابق با تعریف اصطلاح شکنجه مندرج در ماده 1 کنوانسیون مبارزه با شکنجه ، انجام دهند.