روز یکشنبه 19 سپتامبر 2021 عربستان سعودی زندانی عقیدتی  محمد مکی الجساس ساکن محله “شریعت” قطیف را پس از 10 سال گذراندن در زندان “مباهیث” دمام آزاد کرد.

مقامات الجساس را در 6 ژانویه 2012 به دلیل مشارکت در فیلمبرداری و ثبت تظاهرات اعتراضی در قطیف دستگیر کردند.

در زمان بازداشت الجصاص تحت شکنجه ، بدرفتاری و محرومیت از خواب و درمان قرار گرفت.مقامات او را حدود یک سال در سلول انفرادی نگه داشته و در طول این مدت همه حقوق انسانی زندانی را محروم کردند.

توجه داشته باشید که خانواده سعودی اعضای فرقه شیعه را مورد آزار و اذیت قرار داده و آنها را به حاشیه رانده و از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی حق شهروندی و فرصت های شغلی محروم کرده و بسیاری از آنها را به دلایل نامحسوس و صرفاً فرقه ای کشتند. امروز اتهام ارتباط با ایران در قفسه دادگاه آماده است  یا به عنوان یک کلیپ در جلوی قاضی چسبانده شده است که اجازه می دهد خون آنها در زیر آن مجاز شود .