مقامات عربستان سعودی رغیان الورده شاعر مسن زندانی را پس از نزدیک به دو سال رنج پشت میله های زندان آزاد کردند.

شاعر راغیان در اکتبر 2019 دستگیر شد. وی به دلیل توئیتی که در توییتر منتشر کرد که شامل خطوط شاعرانه ای بود که در آن نظر خود را در مورد “کشور سرگرمی” بیان کردبازداشت شد.

شاعر قبیله شرارات”عاید راغیان الورده الشراری”  در 18 اکتبر 2019 توئیتی منتشر کرده بود که شامل انتقاد از فعالیت مقامات سرگرمی و پارک های تفریحی آن بود.

شاعر الشراری دارای شخصیتی محبوب در میان اقوام است او با زبان نقد در شعر یا مداحی شکنجه می شود.او به دلیل ابراز عقیده به مدت دو سال با وجود کهولت سن دستگیر شد.

هنگامی که ملک سلمان بن عبدالعزیز بر تخت نشست و پسرش محمد فرمانروایی کشور را بر عهده گرفت  کشور به بهانه دمکراسی و آزادی به سمت رذیلت و انحطاط و قوانین فحشا ، همجنسگرایی و ممنوعیت مشروبات الکلی روی آورد. و بسیاری از علما ، افراد با فضیلت ، واعظان ، فعالان ، اندیشمندان و رهبران قبیله را در زندان ها تحت فشار شکنجه و بدرفتاری قرار داد .

بسیاری از منتقدان محمد بن سلمان در زندان هستند که برخی از آنها از سال 2017 محاکمه شده اند.