مقامات سعودی حسین محمد الشامر را که به عنوان بخشی از کمپین دستگیری های خودسرانه در ماه می سال جاری دستگیر کرده بودند آزاد کردند.

حسین از زمان ورود به زندان با شرایط سختی از جمله سهل انگاری پزشکی، محرومیت از وکیل و مشکل در برقراری ارتباط با بستگانش مواجه بوده است.

سازمان حقوق بشر سناد به نوبه خود به خانواده آزاد شده حسین محمد الشامر تبریک می گوید و برای همه زندانیان عقیدتی آرزوی العقبی دارد.